ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 
 

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

http://www.souhssz.setra.icnhost.net/2018/images/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0.jpg

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

I.    Основна цел на проекта:
Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация
 

II.    Списък на сформираните групи за допълнително обучение  по учебен предмет от общообразователна подготовка:

№  УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПАРАЛЕЛКА РЪКОВОДИТЕЛ
1 Български език и литература 1 а Нина Желязкова  
2 Математика 1 а Нина Желязкова  
3 Български език и литература 1 б Златина Горанова  
4 Математика 1 б Златина Горанова  
5 Български език и литература 2 а Катя Николова  
6 Математика 2 а Катя Николова  
7 Български език и литература 2 б Анелия Георгиева  
8 Математика 2 б Анелия Георгиева  
9 Математика 2 в Кремена Драгиева  
10 Математика 3 а Катя Иванова  
11 Български език и литература 3 б Благовестина Василева  
12 Математика 3 б Благовестина Василева  
13 Български език и литература 3 в Мария Неделчева  
14 Математика 3 в Мария Неделчева  
15 Български език и литература 4 а Камелия Литова  
16 Математика 4 а Камелия Литова  
17 Български език и литература 4 б Гита Бъчварова  
18 Математика 4 б Гита Бъчварова  
19 Математика 4 в Славка Широва  
20 Български език и литература 5 Росица  Драгиева  
21 Математика 5 Стоянка Боева  
22 Български език и литература 6 Ванеса Пенева  
23 Математика 6 Данка Тенева  
24 Човекът и природата 6 Пепа Славова  
25 Български език и литература 7 Йорданка Стойчева  
26 Математика 7 Милена Динчева  
27 История и цивилизации 8 Райно Чипилев  

III.    Документи по проекта